องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
บทบาทหน้าที่
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
เพิ่มเติมแผน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฏิบัติงานนายกฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพทางเศรษฐกิจ

 อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล)

                ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก เช่น การทำไร่ ทำสวน ทำนา และเลี้ยงสัตว์ พืชที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ยูคาลิปตัส ยางพารา มันสำปะหลัง ไผ่ และผลไม้ต่าง ๆ ประชากรบ้างส่วนประกอบอาชีพในภาค อุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง ๆ  มีจำนวนน้อยที่รับราชการและประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยสามารถชี้ให้เห็นถึงร้อยละของการประกอบอาชีพของประชากรภายในตำบล ได้ดังนี้

                -อาชีพเกษตรกรรม             ประมาณร้อยละ  49

                -อาชีพลูกจ้างในสถานประกอบการ                ประมาณร้อยละ  35

                -อาชีพรับจ้างทั่วไป             ประมาณร้อยละ  13

                -อาชีพธุรกิจส่วนตัว            ประมาณร้อยละ  2

                -อาชีพรับราชการ                ประมาณร้อยละ  1