องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
บทบาทหน้าที่
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
เพิ่มเติมแผน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฏิบัติงานนายกฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

              5.1 การคมนาคม

1. ถนนลาดยางภายในตำบล             จำนวน         6   สาย

2. ถนนลาดยางผ่านตำบล                 จำนวน         3   สาย

3. ถนนคอนกรีต                               จำนวน       35   สาย

4.ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน              จำนวน       24  หมู่    

                5.2 การโทรคมนาคม

-  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ      จำนวน    17   แห่ง
               5.3 การไฟฟ้า

- มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 12 หมู่บ้าน                         
               
5.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ                                                                                                                                 

                 -ตำบลแก่งดินสอ มีแควโสมงไหลผ่านกลางตำบล และมีคลองและลำห้วยต่างๆจำนวน  17 แห่ง

                5.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-   ฝายเก็บน้ำขนาดเล็ก      จำนวน   18          แห่ง

-   สระเก็บน้ำขาดใหญ่      จำนวน   20          แห่ง

-   สระเก็บน้ำขนาดเล็กในไร่นา     จำนวน   715        แห่ง

-   บ่อบาดาล        จำนวน   74     แห่ง

-   บ่อน้ำตื้น         จำนวน   276        แห่ง

-   ประปาหมู่บ้าน               จำนวน    31         แห่ง

-   คลองส่งน้ำชลประทาน   จำนวน    2     แห่ง