องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
บทบาทหน้าที่
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
เพิ่มเติมแผน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฏิบัติงานนายกฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

             2.1 ที่ตั้ง และอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อยู่ทางทิศเหนือ   ของอำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากตัวอำเภอนาดีปราจีนบุรี  ประมาณ  20  กิโลเมตร

           ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอครบุรี          จังหวัดนครราชสีมา

                 ทิศใต้                    ติดต่อกับตำบลหนองกี่,ตำบลบ้านนา   อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี         

 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอำเภอเมือง   จังหวัดสระแก้ว

                 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลทุ่งโพธิ์   อำเภอนาดี   จังหวัดปราจีนบุรี

2.2 นื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตร)

    ตำบลแก่งดินสอมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ  165,000 ไร่ ( 264   ตารางกิโลเมตร )

2.3        ภูมิประเทศ

ตำบลแก่งดินสอมีพื้นที่ประกอบด้วยภูเขา ประมาณ 56 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมดของตำบล ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกและทิศเหนือ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา ส่วนพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย ประมาณ 44 เปอร์เซ็นต์ กระจ่ายอยู่ทั่วไปของตำบล

2.4        จำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวนหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

หมู่ที่ 1  บ้านทับไทร

หมู่ที่ 2  บ้านท่าสะตือ

หมู่ที่ 3  บ้านวังอ้ายป่อง

หมู่ที่ 4  บ้านบุกล้วย

หมู่ที่ 5  บ้านวังรี

หมู่ที่ 6  บ้านแก่งดินสอ

หมู่ที่ 7  บ้านเขาขาด

หมู่ที่ 8  บ้านหินเทิน

หมู่ที่ 9  บ้านราษฎร์เจริญ

หมู่ที่ 10  บ้านคลองมะไฟ

หมู่ที่ 11  บ้านอ่างทอง

หมู่ที่ 12  บ้านแก่งใหญ่

2.5        ท้องถิ่นอื่นในตำบล

-ไม่มี-

2.6        ประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น   10,446    คน ชาย   ๕,๑๘๑   คน   หญิง ๕,๒๖๕    คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   คน/ตารางกิโลเมตร