องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
บทบาทหน้าที่
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
เพิ่มเติมแผน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฏิบัติงานนายกฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

สำนักปลัด
 
 นายเจษฎา  เทียนน้อย
  ปลัด อบต. แก่งดินสอ
     
    นางสาวดลยา  พละเดช  
    รองปลัด อบต.แก่งดินสอ  
 
 
 
นายชยุต ทิพวัน
นายสันติชัย  ภูมูลเมือง
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด นิติกร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 
- ว่าง -
- ว่าง -
นางสาวจิราพร  ชาสันเทียะ
นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
     
นางธศรวรรณ์ อินเรือง
-ว่าง-
นางวันนา กระจ่างวรรณ์
 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 


นางสาวฐิติพร คงทน
นายชูชาติ พูเมือง
นายจักรพันธ์ สตาภิรมณ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานขับเครื่อง
จักรกลขนาดเบา
พนักงานประจำรถน้ำ
น.ส.วิจิตรา  พรมพิลา
น.ส.ณัฐวรา  ดอนสระน้อย
นางบุษบง  ทาพลกรัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป
นักการภารโรงนายสุริโย นินสีนวล
นายศักดิ์ แสงเจริญ

พนักงานขับรถ
ยาม