องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
บทบาทหน้าที่
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
เพิ่มเติมแผน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฏิบัติงานนายกฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

กองการศึกษา
 
 
นายรุธ  พันธ์ภูมิ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
 นางปาริชาติ ว่องไว
 นางสาววิสารัตน์  งดสันเทียะ นายไพรรัตน์ ฤาประสิทธิ์
 นักวิชาการศึกษา หัวหน้าศุนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
   
 
นางสาวน้ำฝนทิพย์  ถิระพันธ์ นางสาวพาชื่น  จันดา นางสาวฤทัยรัตน์  ยี่ภู่
ครู ครู ผู้ดูแลเด็ก
   

 
นางกิ่งดาว  อ่อนฉ่ำ  นางสาวปรัศนีย์ ละบุญเรือง นางสาวยุพา  หากระสัง
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 
   
นางสาวดวงกมล  เคนสิบสาม นางสาวนาตยา  นินสีนวล นางสาวอัญชลี เกาะสเกตุ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 

 นางรัชนี ศรีกระสอน
 นายณัฐวุฒิ ยอดเจริญ
พนักงานจ้างเหมา
ยาม