องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
บทบาทหน้าที่
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
เพิ่มเติมแผน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฏิบัติงานนายกฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 นายเจษฎา  เทียนน้อย
  ปลัด อบต. แก่งดินสอ
โทร 037-210616 มือถือ 096-706435
     
    นางสาวดลยา  พละเดช  
    รองปลัด อบต.แก่งดินสอ
โทร 037-210616 
 
 
   
 นางระเบียบ  จันทร์สำรวม
นายสุเทพ  ฉุนตู 
นายรุธ พันธ์ภูมิ
 ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 037-210616  
 ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 037-210616
มือถือ 098-2729388
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร 037-210616  
มือถือ  080-9411947
 
   
 นายชยุต ทิพวัน
  นางสาวดลยา  พละเดช
 หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 037-210616  
มือถือ 081-9204314
  รองปลัด อบต.แก่งดินสอ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม