องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
บทบาทหน้าที่
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
เพิ่มเติมแผน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฏิบัติงานนายกฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 นางสาวดลยา  พละเดช
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมน.ส.ลินดา  แสงจันทร์
นางสาววิภาวรรณ จันวิจิตร
นายนาวี สงวนยิ้ม
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานช่วยชีวิตคน
พนักงานขับรถขยะนางสาวนภัสวรรณ  เดชศร
นายวิทยา เพียวงษา
นายรัตนศักดิ์ ดลรัศมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนักงานช่วยชีวิตคน พนักงานประจำรถขยะนางสาวน้ำผึ้ง หินกระโทก
นายสุริยัน สัตย์ซื่อ
นายรุ่งโรจน์ พูลศรี
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถกู้ชีพ
พนักงานประจำรถขยะ