องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 


การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน


-รณรงค์ทำความสะอาดให้เรียบร้อยในหมู่บ้านเป็นประจำ หรือทำ 5 ส. คือช่วยกัน สะสาง      สะดวก สะอาด สุขสักษณะ และสร้างนิสัย
-ธนาคารขยะในโรงเรียน
-อบรมสร้างจิตสำนึก ประสารร้านรับซื้อ ประชาสัมพันธ์จูงใจ นำของเหลือใช้ทำสิ่งประดิษฐ์ การ  ทำปุ๋ยหมักจากขยะมูฃฝอยและใบไม้ที่ร่วมตามหมู่บ้าน
-สร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลักงงานและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน
-สร้างจิตสำนึกโดยการประชาสัมพันธ์พูดคุยให้ประชาชนเห็นความสำคัญ
-หลีกเลี่ยงการกำจัดขยะที่อาจก่อให้เกิดมลพิษหรืออัคคีำัย เช่น การเผาตอซัง อาจใช้การกลบ ฝัง หรือใช้ผสมกัน คือ เผาแล้วมีขยะเหลือ จึงทำการฝัง
-ตรวจตราสอดส่องขยะมูลฝอยอันตราย ต้องประชาสัมพันธ์ และหากพบให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
-ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างอาชีพจากขยะมูลฝอย เช่น การทำปุ๋ยหมักจากขยะ การทำดอดไม้ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น