องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานี 2564 ภายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-119X [ 1 เม.ย. 3107 ]1
2 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]1
3 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564) [ 2 เม.ย. 2564 ]1
4 ปิดประกาศหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอสมัยสามัญสมัยที่2 ประจำปี ครั้งที่ 1/2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]1
5 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จำนำเข้าสู้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]1
6 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์หน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเก็บขนขยะมูลฝอยในที่สาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 29 มี.ค. 2564 ]5
7 เรียกประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]3
8 บัญชีรายชื่อผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ครั้งที่ 1 [ 17 มี.ค. 2564 ]3
9 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]3
10 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19