องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ปนะจำปีงบประมาณ 2559


โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ปนะจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ