องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตนาจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Toierance)


นายสำราญ อ่อนอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี