องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุริต ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร่วนตำบลแก่งดินสอ