องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ตราสัญญาลักษณ์
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
บทบาทหน้าที่
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
เพิ่มเติมแผน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานสถานะทางการเงิน
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการปฏิบัติงานนายกฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ติดต่อ - สอบถาม
 
 
  ชื่อ +
นายสำราญ  อ่อนอรุณ
  ตำแหน่ง + นายกอบต.แก่งดินสอ
  โทรศัพท์ + 037-210616
  อีเมล์ +  admin@kaengdinso.go.th
 
  ชื่อ + นายนิรันดร์  คงกำเนิด
  ตำแหน่ง + ปลัด อบต.
  โทรศัพท์ + 037-210616
  อีเมล์ +  admin@kaengdinso.go.th
 
 
  ชื่อ +   นางสาวดลยา  พละเดช
  ตำแหน่ง +  รองปลัด อบต.รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 037-210616
  อีเมล์ +  admin@kaengdinso.go.th
 
  ชื่อ +  นางระเบียบ  จันทร์สำรวม
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 037-210616
  อีเมล์ +  admin@kaengdinso.go.th
 
   ชื่อ +  นายสุเทพ  ฉุนตู
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
   โทรศัพท์ + 037-210616
   อีเมล์ +  admin@kaengdinso.go.th