องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
 


โครงการ ต่อต้านการทุริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ได้จัดทำโครงการ ต่อต้านการทุริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม บ้านแก่งใหญ่) หมู่ 12 โดย นายสำราญ อ่อนอรุณ นายก อบต.แก่งดินสอ ได้กล่าวรายงานพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.แก่งดินสอ รองปลัด อบต.แก่งดินสอ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและทราบแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันและลดโอกาสการทุจริตปรสิทธิภาพในองค์กร

2024-02-07
2023-10-06
2023-10-06
2023-10-03
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-07