องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 

  ชื่อ +
นายสำราญ อ่อนอรุณ
  ตำแหน่ง +  นายกอบต.แก่งดินสอ
  โทรศัพท์ + 037-210616
  อีเมล์ +  admin@kaengdinso.go.th
 

  ชื่อ +  นายเจษฎา  เทียนน้อย
  ตำแหน่ง + ปลัด อบต.
  โทรศัพท์ + 037-210616
  อีเมล์ +  admin@kaengdinso.go.th
 
 

  ชื่อ +  นางสาวดลยา  พละเดช
  ตำแหน่ง + รองปลัด อบต.
  โทรศัพท์ + 037-210616
  อีเมล์ +  admin@kaengdinso.go.th
 
 

  ชื่อ +   นายชยุต ทิพวัน
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 037-210616
  อีเมล์ +  admin@kaengdinso.go.th
 

  ชื่อ +  นางระเบียบ  จันทร์สำรวม
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 037-210616
  อีเมล์ +  admin@kaengdinso.go.th
 
   ชื่อ +  นายสุเทพ  ฉุนตู
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
   โทรศัพท์ + 037-210616
   อีเมล์ +  admin@kaengdinso.go.th
 

  ชื่อ +  นางสาววรวรรณ บุญมี
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 037-210616
  อีเมล์ +  admin@kaengdinso.go.th
 

  ชื่อ +   นายรุธ พันธ์ภูมิ
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
  โทรศัพท์ + 037-210616
  อีเมล์ +  admin@kaengdinso.go.th