องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 829 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มาลงทะเบียนเดือน มีนาคม 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]3
2 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]1
3 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน เมษายน 2567 ตามระเบีนยฯข้อ9 [ 29 มี.ค. 2567 ]1
4 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนมีนาคม 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]1
5 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]5
6 ประชาคมตำบลแก่งดินสอ [ 8 มี.ค. 2567 ]22
7 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยยากไร้ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ในกรณีรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล) [ 8 มี.ค. 2567 ]7
8 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]9
9 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]5
10 การสร้างวัฒนธรรมNo Gift Policy [ 6 มี.ค. 2567 ]12
11 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2567(เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]6
12 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567(เพิ่มเติม) ที่มาลงทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]9
13 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2568 ที่มาลงทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]8
14 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 28 ก.พ. 2567 ]9
15 การรับมอบอาคาร ศพด.บ้านแก่งใหญ่(เดิม) หมู่ 12 ให้อยุ่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัด อบต.แก่งดินสอ [ 27 ก.พ. 2567 ]6
16 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 /2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566  [ 16 ก.พ. 2567 ]8
17 ปิดประกาศหนังสือเชิญประชุมสภาองต์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2567 ครั้งที่1/2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]9
18 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 3/2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]4
19 การจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลแก่งดินสอ ประจำปี 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]4
20 มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เสียภาษีป้ายดีเด่น ประจำปี 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]5
21 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]6
22 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]5
23 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 1 ก.พ. 2567 ]19
24 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]7
25 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567(เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]7
26 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2568 ที่มาลงทะเบียนเดือนมกราคม 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]7
27 ประกาศสิ้นสุดการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนหรือด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]11
28 ประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส [ 19 ม.ค. 2567 ]8
29 แจ้งการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]10
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ม.ค. 2567 ]23
31 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]7
32 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) [ 8 ม.ค. 2567 ]7
33 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]7
34 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) [ 8 ม.ค. 2567 ]7
35 แผนปฏิบัติการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 25 ธ.ค. 2566 ]8
36 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยยากไร้ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ในกรณีรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล) [ 25 ธ.ค. 2566 ]8
37 ประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดโครงการและผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณภัย เหตุกรณีช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรและผู้ปรัสบวาตภัย [ 25 ธ.ค. 2566 ]5
38 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 [ 25 ธ.ค. 2566 ]5
39 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567 [ 25 ธ.ค. 2566 ]5
40 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 /2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566  [ 19 ธ.ค. 2566 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21