องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 755 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือนพฤจิกายน 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]2
2 รายงานผลปฎิบัติงานนายก อบต.แก่งดินสอ ปี 66 [ 29 พ.ย. 2566 ]3
3 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 23 พ.ย. 2566 ]19
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 17 พ.ย. 2566 ]81
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2566 ]50
6 แจ้งการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]17
7 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]3
8 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]1
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอเรื่อง ขาดคุณสมบุติและระงับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]1
10 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]2
11 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน พฤศจิกายน 2566ตามระเบียบฯข้อ9 [ 31 ต.ค. 2566 ]1
12 บัญชี่รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.แก่งดินสอประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]2
13 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี่ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนตุลาคม 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]1
14 แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]20
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 16 ต.ค. 2566 ]25
16 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ (ฉบับที่2) พศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]18
17 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]24
18 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา (ฉบับที่2) พศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]27
19 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร (ฉบับที่2) พศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]17
20 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่2) พศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]18
21 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]42
22 ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องทุกข์/ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 [ 4 ต.ค. 2566 ]25
23 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่2 ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) [ 4 ต.ค. 2566 ]21
24 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) [ 4 ต.ค. 2566 ]22
25 รายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 4 ต.ค. 2566 ]24
26 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 (1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566) [ 3 ต.ค. 2566 ]15
27 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]20
28 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]20
29 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 (1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566) [ 3 ต.ค. 2566 ]13
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 2 ต.ค. 2566 ]20
31 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]24
32 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]31
33 ประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]21
34 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการและติดต่อราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]27
35 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาอบต.แก่งดินสอ วิสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2566 [ 22 ก.ย. 2566 ]13
36 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 22 ก.ย. 2566 ]15
37 ประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดโครงการและผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านสาธารณภัย เหตุกรณีช้างป่าทำลายพืชผลการเกษตรและผู้ประสบวาตภัย [ 20 ก.ย. 2566 ]17
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 18 ก.ย. 2566 ]17
39 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาอบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]18
40 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 14 ก.ย. 2566 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19