องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เรื่อง การจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเพื่อเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยกำหนดจัดการแข่งขัน      ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่             25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียดการจัดงาน ดังนี้

1. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ

                 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 และ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียน                   บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

 

2. ประเภทการแข่งขัน จำนวน 4 ประเภท ประกอบด้วย

    1.  ฟุตบอล 7 คน  รุ่นประชาชนทั่วไปชาย
                   2.  เซปักตะกร้อ รุ่นประชาชนทั่วไปชายชาย

                   3.  วอลเลย์บอล รุ่นประชาชนทั่วไปหญิง

                   4.  เปตอง ผสมระหว่างประชาชนทั่วไปชายและหญิง

 3. คุณสมบัตินักกีฬา

                    3.1 เป็นบุคคลที่อยู่ในหมู่บ้านที่ส่งเข้าแข่งขันหรือมีชื่ออยู่ในพื้นที่ตำบลแก่งดินสอ แต่หากว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบพบว่านักกีฬาคนใดคนหนึ่งไม่ได้มีชื่ออยู่ในหมู่บ้านที่ส่งเข้าแข่งขัน หรือในพื้นที่ตำบลแก่งดินสอ  ให้ถือว่าทีมนั้นแพ้ฟาล์วในแมตซ์นั้นทันที

          3.2 ให้ยึดตามสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชน

          4. ระเบียนการแช่งขันกีฬาทุกประเภท

                   4.1 กีพาฟุตบอล 7 คน ใซักติกาแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ของสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

                    4.2 กีฬาวอลเล่ย์บอล , กีฬาตะกร้อ และกีฬาเปตอง ใช้กติกาสากล

                   4.3 การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุด

 

5. เงินรางวัล งตัว     คิดคะแนนเป็น   10  คะแนน

******............................................................................

                             ประเภทกีฬาฟุตบอล 7 คน (เงินรางวัล 6,500 บาท)

                   ทีมชนะเลิศ                          เงินรางวัล        3,500   บาท     พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                   ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1           เงินรางวัล        2,000   บาท     พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                   ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2           เงินรางวัล        1,000   บาท     พร้อมถ้วยเกียรติยศ

 

         

                              ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลหญิง (เงินรางวัล 5,000 บาท)

                   ทีมชนะเลิศ                          เงินรางวัล        2,500   บาท     พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                   ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1           เงินรางวัล        1,500   บาท     พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                   ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2           เงินรางวัล        1,000   บาท     พร้อมถ้วยเกียรติยศ

 

                             ประเภทกีฬาตะกร้อชาย (เงินรางวัล 3,100 บาท)

                   ทีมชนะเลิศ                          เงินรางวัล        1,500   บาท     พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                   ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1           เงินรางวัล          900   บาท     พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                   ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2           เงินรางวัล         700   บาท     พร้อมถ้วยเกียรติยศ

 

                              ประเภทกีฬาเปตอง (เงินรางวัล 1,900 บาท)

                   ทีมชนะเลิศ                          เงินรางวัล          800   บาท     พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                   ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1           เงินรางวัล          600   บาท     พร้อมถ้วยเกียรติยศ

                   ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2           เงินรางวัล          500   บาท     พร้อมถ้วยเกียรติยศ

 

          6. การรับสมัคร

                    เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 037 - 210616 ต่อ 15  ในวันและเวลาราชการ

          7. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

                   7.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักกีฬาทุกคนในทีม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   7.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักกีฬาทุกคนในทีม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                               

 

         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                   ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2566

 

 

 

 

                                                                       (นายสำราญ อ่อนอรุณ)

                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เรื่อง การจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ