องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563


อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลแก่งดินสอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกับ อบบต.แก่งดินสอ และโรงพยาบาลส่งเสิมสุขภาพตำบลแก่งดินสอ ทั้ง4 แห่ง เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกจึงได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ตำบลแก่งดินสออ ในปีงบประมาณ 2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ วัดทับไทรธรรมาราม
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-21
2022-06-21
2022-03-10
2022-02-27
2022-02-18
2022-02-10
2022-02-10
2022-02-07