องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
 


กิจกรรมต่อต้านการคอร์รับชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerace คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  นำโดยนายสำราญ   อ่อนอรุณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใส พร้อมถ่ายภาพหมุ่ร่วมกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  ให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รั่ปชั่นแก่บุคลากรในหน่วยงานพร้มจัดแสดงป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนได้รับทราบ  ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2564  เวลา  09.00  น.

2023-10-06
2023-10-06
2023-10-03
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-06