องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายสำราญ อ่อนอรุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
โทรศัพท์ 09 8471 1864


นายพิชัย เจนเขา
นายประยุทธ งอพา
รองนายกอบต.แก่งดินสอ
โทรศัพท์ 08 17044940 
รองนายกอบต.แก่งดินสอ
โทรศัพท์ 09 8056 9898
นายสุริวงค์ พรมพิลา
เลขานุการนายกอบต.แก่งดินสอ
โทรศัพท์ 08 2204 0642
 
 นายเจษฎา  เทียนน้อย
  ปลัด อบต. แก่งดินสอ
โทร 037-210616 มือถือ 090-9630267
 
   
    นางสาวดลยา  พละเดช
    รองปลัด อบต.แก่งดินสอ
โทร 037-210616 


 

 นายชยุต ทิพวัน  นางระเบียบ  จันทร์สำรวม นายสุเทพ  ฉุนตู 
 หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 037-210616  
มือถือ 081-9204314
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 037-210616  
 ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 037-210616
มือถือ 098-2729388
   
 
นางสาววรวรรณ บุญมี
นางสาววรวรรณ บุญมี
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ