องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
สำนักปลัด


 นายเจษฎา  เทียนน้อย
  ปลัด อบต. แก่งดินสอ
   
 
    นางสาวดลยา  พละเดช  
    รองปลัด อบต.แก่งดินสอ  
นายชยุต ทิพวัน

หัวหน้าสำนักปลัด
 นางสาวปราณี ประทีปแก้ว

นางสาววรันญา เสียงล้ำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย
และแผน
 
 
- ว่าง -
นางสาววริศรา ขันทอง นางสาวกัลยา มาเส็ม
นายทฤษฎี วีระจันทร์
นิติกร
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ  นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายสุรเดช ลาลุน นายทวีวุฒิ นาโควงศ์
นางวันนา กระจ่างวรรณ์ น.ส.ณัฐวรา  ดอนสระน้อย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป พนักงานทั่วไป
 

นางสาวกาญจนา โคตุทา - ว่าง -
นายจักรพันธ์ สตาภิรมณ์
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ   พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

 
นางสาวฐิติพร คงทน นายชูชาติ พูเมือง นางบุษบง  ทาพลกรัง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นักการภารโรง
 
น.ส.วิจิตรา  พรมพิลา นายศักดิ์  แสงเจริญ


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ยาม