องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
กองช่าง


นายสุเทพ ฉุนตู
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
-ว่าง-
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
 
 
-ว่าง- -ว่าง- นายสุทธิศักดิ์ สุวรรณสิทธิ์ -ว่าง-
นายช่างโยธา ปง/ชง นักผังเมือง ปก/ชก นายช่างไฟฟ้า ปง/ชง วิศวกร ปก/ชก
 

นางสาวกฤษณา บุญอนันต์ -ว่าง- นางสาวนฤมล ประกอบสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายช่างเขียนแบบ ปง/ชง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
   
นายอัมรินทร์ จิตรแผ้ว -ว่าง-

พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ