องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 นายเจษฎา  เทียนน้อย
  ปลัด อบต. แก่งดินสอ
โทร 037-210616 มือถือ 096-706435
 
   
    นางสาวดลยา  พละเดช
    รองปลัด อบต.แก่งดินสอ
โทร 037-210616 

 นายชยุต ทิพวัน  นางระเบียบ  จันทร์สำรวม นายสุเทพ  ฉุนตู    นางสาววรวรรณ บุญมี นางสาววรวรรณ บุญมี
 หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร 037-210616  
มือถือ 081-9204314
โทร 037-210616 โทร 037-210616
มือถือ 098-2729388
โทร 037-210616  โทร 037-210616