องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
Back Office ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ

 
 

 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
 ระบบงานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)
 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS:โรงเรียน)
 ระบบข้อมูลบุคลากร (HR)
 ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE)
 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)
 ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ระบบสารสนเทศข้อมูล Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง (กรอบอัตรากำลัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นักทรัพยากรบุคคล

นักวิเคราะห์นโยายบและแผน

นักวิชาการศึกษา

นิติกร

นักพัฒนาชุมชน

[นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วิศวกรรมโยธา

เจ้าพนักงานธุรการ

[เจ้าพนักงานการเงินและบัญช

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายช่างโยธา

นายช่างเขียนแบบ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ครูผู้ดูแลเด็ก