องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 นายเจษฎา  เทียนน้อย
ปลัด อบต.

 
 

 นายสันติชัย  ภูมูลเมือง

 นิติกร ปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน