องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

 อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล)

                ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก เช่น การทำไร่ ทำสวน ทำนา และเลี้ยงสัตว์ พืชที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ยูคาลิปตัส ยางพารา มันสำปะหลัง ไผ่ และผลไม้ต่าง ๆ ประชากรบ้างส่วนประกอบอาชีพในภาค อุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง ๆ  มีจำนวนน้อยที่รับราชการและประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยสามารถชี้ให้เห็นถึงร้อยละของการประกอบอาชีพของประชากรภายในตำบล ได้ดังนี้

                -อาชีพเกษตรกรรม             ประมาณร้อยละ  49

                -อาชีพลูกจ้างในสถานประกอบการ                ประมาณร้อยละ  35

                -อาชีพรับจ้างทั่วไป             ประมาณร้อยละ  13

                -อาชีพธุรกิจส่วนตัว            ประมาณร้อยละ  2

                -อาชีพรับราชการ                ประมาณร้อยละ  1