องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

4.1  การศึกษา

                -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            จำนวน    7   แห่ง

                -โรงเรียนประถมศึกษา      จำนวน    8   แห่ง

                -ขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาตอนต้น               จำนวน    2   แห่ง

                -โรงเรียนมัธยมศึกษา         จำนวน    1   แห่ง

                -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/               จำนวน    -    แห่ง

                 ห้องสมุดประจำหมู่บ้าน

4.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                -วัด / สำนักสงฆ์  จำนวน    16  แห่ง

                4.3 การสาธารณสุข

                -สถานบริการส่งเสริมสุขภาพ         จำนวน    1   แห่ง

                - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ          จำนวน    3   แห่ง

                -มีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) ประจำหมู่บ้าน  12 หมู่  

                4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ตู้ยามตำรวจ       จำนวน    1   แห่ง

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน              จำนวน   191 คน