องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

              5.1 การคมนาคม

1. ถนนลาดยางภายในตำบล             จำนวน         6   สาย

2. ถนนลาดยางผ่านตำบล                 จำนวน         3   สาย

3. ถนนคอนกรีต                               จำนวน       35   สาย

4.ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน              จำนวน       24  หมู่    

                5.2 การโทรคมนาคม

-  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ      จำนวน    17   แห่ง
               5.3 การไฟฟ้า

- มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 12 หมู่บ้าน                         
               
5.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ                                                                                                                                 

                 -ตำบลแก่งดินสอ มีแควโสมงไหลผ่านกลางตำบล และมีคลองและลำห้วยต่างๆจำนวน  17 แห่ง

                5.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-   ฝายเก็บน้ำขนาดเล็ก      จำนวน   18          แห่ง

-   สระเก็บน้ำขาดใหญ่      จำนวน   20          แห่ง

-   สระเก็บน้ำขนาดเล็กในไร่นา     จำนวน   715        แห่ง

-   บ่อบาดาล        จำนวน   74     แห่ง

-   บ่อน้ำตื้น         จำนวน   276        แห่ง

-   ประปาหมู่บ้าน               จำนวน    31         แห่ง

-   คลองส่งน้ำชลประทาน   จำนวน    2     แห่ง