องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“แก่งดินสอเมืองน่าอยู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่วัฒนธรรมล้ำค่า

การเกษตรก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีมีสุข ”

๒.1.1 ภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ 

1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการคมนาคม ไฟฟ้าสาธารณะ การระบายน้ำ การผังเมือง การปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การนันทนาการ และส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

3. พัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ การส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้าพื้นเมือง สนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชน การแทรกแซงราคาพืชผล สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ และการจัดตั้งกลุ่มที่เป็นธรรมสามารถพึ่งตนเองได้

4. การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรให้กับประชาชน

5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6. การพัฒนาอนุรักษ์ การป้องกันการทำลาย การบำบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ใช้ได้มัยครับ