องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]130
2 มาตรการเริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย [ 21 ม.ค. 2565 ]126
3 บันทึก รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 6 ม.ค. 2565 ]126
4 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 6 ม.ค. 2565 ]137
5 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร ประจำปี 2565 [ 13 ธ.ค. 2564 ]116
6 ประกาศหลักสูตรการพัฒนาบุคคลากร [ 19 พ.ย. 2564 ]143
7 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลากร ประจำปี 2565 [ 19 พ.ย. 2564 ]125
8 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคคลากรประจำปี 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]128
9 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลากรและพนักงานส่วนตำบลประจำปี 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]139
10 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) [ 30 ก.ย. 2564 ]182
11 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]167
12 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 2 ครึ่งปี หลัง (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) [ 30 ก.ย. 2564 ]180
13 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ ว่าด้วยประมาณจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหารท้องถิ่น [ 6 ก.ย. 2564 ]261
14 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 6 ก.ย. 2564 ]201
15 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 1 ก.ย. 2564 ]144
16 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 1 ก.ย. 2564 ]120
17 แต่งตั้งพนักงานจ้างประเภทภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]162
18 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]159
19 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]167
20 มาตรฐานและเงื่อนไข การาคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การเลือนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 30 เม.ย. 2564 ]202
21 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]198
22 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]196
23 ประกาศการจัดทำแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 30 เม.ย. 2564 ]174
24 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก [ 30 เม.ย. 2564 ]188
25 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]173
26 ประกาศ การจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล อบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 30 เม.ย. 2564 ]177
27 ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 30 เม.ย. 2564 ]186
28 แผนอัตรากลังประจำปีงบประมาณ 564-2566 ส่วนที่ 1 [ 30 เม.ย. 2564 ]177
29 แผนอัตรากำลังและนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 564-2566 ส่วนที่ 2 [ 30 เม.ย. 2564 ]166
30 แผนอัตรากำลังและนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 564-2566 ส่วนที่ 3 [ 30 เม.ย. 2564 ]175
31 ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและบุคลากรทางการศึกษา [ 30 เม.ย. 2564 ]169
32 ประกาศคณะกรรมกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้น และแต่งตั้งพนักงาน [ 30 เม.ย. 2564 ]177
33 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2564 ]115
34 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]106
35 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน [ 6 ม.ค. 2564 ]113
36 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2563 ]165
37 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ2563 ครึ่งปีแรก [ 25 เม.ย. 2563 ]167
38 การเลื่อนขั้นพนักงานส่วนตำบลอบต.แก่งดินสอ [ 15 เม.ย. 2563 ]171
39 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 3 ก.พ. 2563 ]177
40 ประกาศเรื่องยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น [ 1 ต.ค. 2562 ]175
 
หน้า 1|2