องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 885 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายชื่อผู้มีสิทธ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 10 มิ.ย. 2567 ]2
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ ว่าด้วย ตลาด พ.ศ.2567, การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2567, การควบคุมการประกอบการเลี้ยงสุกร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2567,การควบคุมการประกอบการเลี้ยงไก่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 [ 31 พ.ค. 2567 ]0
3 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ. 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 31 พ.ค. 2567 ]0
4 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.แก่งดินสอ ประจจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 31 พ.ค. 2567 ]0
5 บัญชีรายชื่อผู้มิสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต..แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 31 พ.ค. 2567 ]0
6 บัญชีรายชื่อผู้มิสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 31 พ.ค. 2567 ]0
7 ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี2567 [ 9 พ.ค. 2567 ]0
8 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยกรณีช้างป่าทำลายพืชผลการเกษตรและผู้ประสบวาตภัยได้รับความเสียหาย [ 9 พ.ค. 2567 ]0
9 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ใช้น้ำประปา อบต.แก่งดินสอ (รายใหม่) [ 3 พ.ค. 2567 ]6
10 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(เพิ่มเติม) เมษายน 2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]4
11 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ลงทะเบียน เมษายน 2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]1
12 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มเดือนพฤษภาคม 2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]2
13 หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 22 เม.ย. 2567 ]6
14 ประกาศการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]14
15 ประกาศรายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 11 เม.ย. 2567 ]16
16 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) [ 11 เม.ย. 2567 ]19
17 แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 5 เม.ย. 2567 ]9
18 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 (1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567) [ 4 เม.ย. 2567 ]9
19 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]9
20 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 ปีงบประมาณ 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]8
21 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567) [ 4 เม.ย. 2567 ]6
22 ประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดโครงการและผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณภัย เหตุกรณีช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรและผู้ประสบสาธารณภัยกรณีไฟไหม้ [ 2 เม.ย. 2567 ]2
23 บัญชีรายชื่อผู้ใช้น้ำประปา อบต. [ 1 เม.ย. 2567 ]1
24 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]3
25 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มาลงทะเบียนเดือน มีนาคม 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]11
26 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]8
27 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน เมษายน 2567 ตามระเบีนยฯข้อ9 [ 29 มี.ค. 2567 ]7
28 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนมีนาคม 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]8
29 ผลการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ครั้งที่ 1 [ 25 มี.ค. 2567 ]4
30 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]13
31 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยกรณีช้างป่าทำลายพผลการเกษตรและผู้ประสบภัยสาธรณภัยกรณีไฟไหท้ [ 12 มี.ค. 2567 ]4
32 ประชาคมตำบลแก่งดินสอ [ 8 มี.ค. 2567 ]30
33 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยยากไร้ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ในกรณีรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล) [ 8 มี.ค. 2567 ]15
34 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]15
35 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]12
36 การสร้างวัฒนธรรมNo Gift Policy [ 6 มี.ค. 2567 ]19
37 ราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 มี.ค. 2567 ]2
38 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2567(เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]12
39 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567(เพิ่มเติม) ที่มาลงทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]20
40 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2568 ที่มาลงทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23