องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 885 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยยากไร้ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ในกรณีรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล) [ 8 ก.พ. 2566 ]37
282 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาอบต.แก่งดินสอ ประจำปีสมัยแรกของปี 2566 ครั้งที่1/2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]42
283 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เรื่อง การจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]121
284 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 6 ก.พ. 2566 ]30
285 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยกรณีช้างป่าทำลายพืชผลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรรวมถึงทรัพย์สินบ้านเรือนได้รับความเสียหาย [ 1 ก.พ. 2566 ]41
286 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 ฉบับปรับปรุงที่ 2 [ 1 ก.พ. 2566 ]40
287 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 1 ก.พ. 2566 ]35
288 ประกาศ รายชื่อผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]34
289 ประกาศ รายชื่อผู้ขอยกเลิกรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]33
290 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]40
291 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]33
292 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4) [ 26 ม.ค. 2566 ]32
293 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]36
294 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลแก่งดินสอ ประจำไตรมาสที่ 1 (1ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]37
295 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]34
296 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]38
297 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]32
298 แผนพัฒนาอองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ พศ.2566-2570 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565 ) [ 19 ม.ค. 2566 ]31
299 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ครั้งที่ 4/2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]45
300 ให้พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 17 ม.ค. 2566 ]47
301 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 17 ม.ค. 2566 ]31
302 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ 13 ม.ค. 2566 ]2
303 ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]36
304 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]34
305 ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า [ 9 ม.ค. 2566 ]2
306 รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 5 ม.ค. 2566 ]38
307 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ครั้งที่ 7/2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]34
308 ประกาศ รายชื่อผู้ขอยกเลิกรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย [ 29 ธ.ค. 2565 ]41
309 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก อบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]36
310 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนธันวาคม [ 29 ธ.ค. 2565 ]34
311 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลแก่งดินสอ [ 28 ธ.ค. 2565 ]1
312 ให้พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 23 ธ.ค. 2565 ]47
313 ให้พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 23 ธ.ค. 2565 ]46
314 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]36
315 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ครั้งที่ 2/2566 [ 22 ธ.ค. 2565 ]61
316 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ครั้งที่ 3 / 2566 [ 22 ธ.ค. 2565 ]38
317 เรื่อง การแก้ไขแผนพัณนาท้องถิ่น พ.ศ 2561 - พ.ศ 2565 แก้ไขครั้งที่3/2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]39
318 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]30
319 แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]40
320 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]31
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23