องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประชาสัมพันธ์ไทยรู้ สู้โควิด [ 15 พ.ย. 2565 ]6
342 มาตราการป้องกันการรับสินบน [ 14 พ.ย. 2565 ]70
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 14 พ.ย. 2565 ]56
344 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ 11 พ.ย. 2565 ]62
345 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 4 พ.ย. 2565 ]43
346 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 4 พ.ย. 2565 ]39
347 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 4 พ.ย. 2565 ]32
348 ประชาสัมพันธ์โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง [ 3 พ.ย. 2565 ]5
349 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของอบต.แก่งดินสอ [ 2 พ.ย. 2565 ]77
350 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]61
351 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 1 พ.ย. 2565 ]48
352 เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]61
353 ขาดคุณสมบัติและระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 31 ต.ค. 2565 ]63
354 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ต.ค. 2565 ]63
355 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 19 ต.ค. 2565 ]58
356 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการกองคลังเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]61
357 ประชาสัมพันธ์แผนการปฎิบัติการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย อบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]59
358 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ต.ค. 2565 ]62
359 แต่งตั้งศูนย์อำนวยการเจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]65
360 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน กันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]62
361 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน กันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]64
362 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]61
363 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลแก่งดินสอ ประจำไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]68
364 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) [ 3 ต.ค. 2565 ]64
365 รายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคะแนนการประเมินผลการปฎิบัติงาน [ 3 ต.ค. 2565 ]61
366 การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้างครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) [ 3 ต.ค. 2565 ]65
367 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอืนที่มีภาวะพึ่งพิง [ 3 ต.ค. 2565 ]5
368 คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง [ 3 ต.ค. 2565 ]5
369 เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]67
370 เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]70
371 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.แก่งดินสอ [ 30 ก.ย. 2565 ]57
372 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]55
373 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ครั้งที่ 6/2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]58
374 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]55
375 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]53
376 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 30 ก.ย. 2565 ]40
377 การยื่นเงินสงเคราะห์คนพิการ [ 30 ก.ย. 2565 ]33
378 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]58
379 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 29 ก.ย. 2565 ]34
380 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ครั้งที่ 19/2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]69
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23