องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 885 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประชาสัมพันธ์การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 8 ก.ย. 2565 ]87
382 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยกรณีช้างป่าทำลายพืชผลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรรวมถึงทรัพย์สินบ้านเรือนได้รับความเสียหาย [ 8 ก.ย. 2565 ]47
383 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ครั้งที่ 16/2565 [ 7 ก.ย. 2565 ]70
384 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ก.ย. 2565 ]58
385 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]58
386 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอพ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับแก้ไข) [ 2 ก.ย. 2565 ]74
387 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอพ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับเปลี่ยนแปลง) [ 2 ก.ย. 2565 ]65
388 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติมฉบับที่ที่๑ [ 2 ก.ย. 2565 ]61
389 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1 กันยายน 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]56
390 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๕ครั้งที่๑๕/๒๕๖๕ [ 31 ส.ค. 2565 ]63
391 ประกาศ แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 31 ส.ค. 2565 ]61
392 ประกาศ แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 31 ส.ค. 2565 ]82
393 ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]62
394 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ส.ค. 2565 ]80
395 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่่่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]52
396 แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ [ 24 ส.ค. 2565 ]52
397 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]63
398 ปิดประกาศหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]70
399 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยยากไร้ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ในกรณีรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล) [ 22 ส.ค. 2565 ]64
400 ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบสาธารณภัยกรณีช้างป่าทำลายพืชผลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรรวมทั้งบ้านพักอาศัยและทรัพย์สินพังเสียหายที่จะได้รับความช่วยเหลือ [ 19 ส.ค. 2565 ]84
401 ประกาศรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมและเป็นผู้สูงอายุหรือบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง [ 19 ส.ค. 2565 ]73
402 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนหรือด้อยโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]73
403 เจดีย์สมอง อเมซิ่ง# แก่งดินสอ [ 19 ส.ค. 2565 ]27
404 เจดีย์สมอง อเมซิ่ง# แก่งดินสอ [ 19 ส.ค. 2565 ]25
405 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 14/2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]56
406 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]112
407 แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ [ 16 ส.ค. 2565 ]52
408 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ส.ค. 2565 ]74
409 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 13/2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]61
410 จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]53
411 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]71
412 ปิดประกาศหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]70
413 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 9 ส.ค. 2565 ]72
414 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]71
415 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]76
416 ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12/2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]65
417 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 11/2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]123
418 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการขอรับทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ในการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒๕ [ 27 ก.ค. 2565 ]208
419 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]60
420 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]332
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23