องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 848 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
401 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5/2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]89
402 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]158
403 ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand ใน ศพด.อบต.แก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ครั้งที่18) [ 17 พ.ค. 2565 ]89
404 รายงานสำรวจสภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแก่งดินสอ ประจำปี 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]26
405 ประชาสัมพันธ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]100
406 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 5 พ.ค. 2565 ]117
407 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน เมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]94
408 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปี 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]148
409 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]112
410 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 19 เม.ย. 2565 ]127
411 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จำนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]115
412 ปิดประกาศหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]105
413 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]105
414 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]100
415 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 เม.ย. 2565 ]100
416 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 5 เม.ย. 2565 ]94
417 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]93
418 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]149
419 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอบต.แก่งดินสอประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]98
420 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]68
421 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลแก่งดินสอ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]67
422 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่17 [ 4 เม.ย. 2565 ]157
423 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จำนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]110
424 ปิดประกาศหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]101
425 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ เดือน มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]155
426 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" [ 1 เม.ย. 2565 ]109
427 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 1 เม.ย. 2565 ]115
428 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]160
429 แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 21 มี.ค. 2565 ]170
430 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]106
431 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน กุมภาพัน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]152
432 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]150
433 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]103
434 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ครั้งที่16) [ 16 มี.ค. 2565 ]120
435 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอบต.แก่งดินสอประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]87
436 หยุดให้บริการประชาชน [ 27 ก.พ. 2565 ]119
437 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดินติดกับสาธารณะประโยชน์ [ 17 ก.พ. 2565 ]121
438 ขอความร่วมมือสำรวจจำนวนสุนัข - แมว ในพื้นที่ อบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]86
439 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]136
440 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่ 2564 (ครั้งที่15) [ 10 ก.พ. 2565 ]143
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22