องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 848 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
441 คำแถลงนโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 10 ก.พ. 2565 ]128
442 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]175
443 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]188
444 การจัดโครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2565 ]32
445 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จำนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]135
446 ปิดประกาศหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]142
447 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]138
448 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]109
449 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ เดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]143
450 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ เดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]99
451 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยกรณีช้างป่าทำลายพืชผลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรรวมถึงทรัพย์สินบ้านเรือนได้รับความเสียหาย [ 1 ก.พ. 2565 ]27
452 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.แก่งดินสอ [ 1 ก.พ. 2565 ]30
453 ประกาศผลการเลือกตั้งยายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 25 ม.ค. 2565 ]187
454 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่ 2564 (ครั้งที่14) [ 21 ม.ค. 2565 ]143
455 ฐานข้อมูลภูมปัญญาท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2565 ]25
456 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน อสม. หมู่ที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]78
457 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน อสม. หมู่ที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ม.ค. 2565 ]84
458 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ของระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แก่งดินสอ ประจำไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564) ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]147
459 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]157
460 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) [ 5 ม.ค. 2565 ]146
461 แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 5 ม.ค. 2565 ]155
462 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม [ 5 ม.ค. 2565 ]152
463 กำหนดสมัยประชุมสามาัญประจำปี พ.ศ. 2565 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 5 ม.ค. 2565 ]174
464 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]159
465 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]151
466 แผ่นพับการขออนุญาตก่อสร้าง [ 5 ม.ค. 2565 ]114
467 แผ่นพับการขออนุญาตขุดดิน [ 5 ม.ค. 2565 ]99
468 ประกาศการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (ครั้งที13) [ 30 ธ.ค. 2564 ]166
469 มอบหมายหน้าที่การงานให้ตำแหน่งรองปลัด อบต.แก่งดินสอ [ 30 ธ.ค. 2564 ]78
470 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" [ 22 ธ.ค. 2564 ]195
471 ปรับแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 20 ธ.ค. 2564 ]152
472 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก เด็กในโรงเรียน รร.บ้านอุดมบรรพต ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]83
473 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่ 2564 (ครั้งที่12) [ 7 ธ.ค. 2564 ]194
474 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]149
475 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]154
476 จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าตำบลแก่งดินสอ ประจำปี พ.ศ.2564/2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]147
477 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 17 พ.ย. 2564 ]172
478 บัญชีรายชื่อผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ครั้งที่ 5 [ 17 พ.ย. 2564 ]209
479 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 พ.ย. 2564 ]162
480 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่ 2564 (ครั้งที่11) [ 15 พ.ย. 2564 ]157
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22