องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
481 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]107
482 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ครั้งที่16) [ 16 มี.ค. 2565 ]125
483 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 7 มี.ค. 2565 ]7
484 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสนัขและแมว [ 7 มี.ค. 2565 ]7
485 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอบต.แก่งดินสอประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]90
486 หยุดให้บริการประชาชน [ 27 ก.พ. 2565 ]122
487 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดินติดกับสาธารณะประโยชน์ [ 17 ก.พ. 2565 ]124
488 ขอความร่วมมือสำรวจจำนวนสุนัข - แมว ในพื้นที่ อบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]90
489 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]139
490 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่ 2564 (ครั้งที่15) [ 10 ก.พ. 2565 ]147
491 คำแถลงนโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 10 ก.พ. 2565 ]134
492 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]179
493 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]192
494 การจัดโครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2565 ]37
495 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จำนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]138
496 ปิดประกาศหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]149
497 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]143
498 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]113
499 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ เดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]149
500 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ เดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]103
501 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยกรณีช้างป่าทำลายพืชผลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรรวมถึงทรัพย์สินบ้านเรือนได้รับความเสียหาย [ 1 ก.พ. 2565 ]32
502 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.แก่งดินสอ [ 1 ก.พ. 2565 ]36
503 ประกาศผลการเลือกตั้งยายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 25 ม.ค. 2565 ]191
504 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่ 2564 (ครั้งที่14) [ 21 ม.ค. 2565 ]147
505 ฐานข้อมูลภูมปัญญาท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2565 ]29
506 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน อสม. หมู่ที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]81
507 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน อสม. หมู่ที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ม.ค. 2565 ]89
508 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ของระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แก่งดินสอ ประจำไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564) ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]150
509 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]160
510 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) [ 5 ม.ค. 2565 ]150
511 แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 5 ม.ค. 2565 ]160
512 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม [ 5 ม.ค. 2565 ]159
513 กำหนดสมัยประชุมสามาัญประจำปี พ.ศ. 2565 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 5 ม.ค. 2565 ]182
514 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]164
515 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]157
516 แผ่นพับการขออนุญาตก่อสร้าง [ 5 ม.ค. 2565 ]122
517 แผ่นพับการขออนุญาตขุดดิน [ 5 ม.ค. 2565 ]103
518 ประกาศการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (ครั้งที13) [ 30 ธ.ค. 2564 ]172
519 มอบหมายหน้าที่การงานให้ตำแหน่งรองปลัด อบต.แก่งดินสอ [ 30 ธ.ค. 2564 ]83
520 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" [ 22 ธ.ค. 2564 ]200
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23