องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
521 ปรับแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 20 ธ.ค. 2564 ]159
522 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก เด็กในโรงเรียน รร.บ้านอุดมบรรพต ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]87
523 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่ 2564 (ครั้งที่12) [ 7 ธ.ค. 2564 ]198
524 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]153
525 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]159
526 จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าตำบลแก่งดินสอ ประจำปี พ.ศ.2564/2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]151
527 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 17 พ.ย. 2564 ]178
528 บัญชีรายชื่อผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ครั้งที่ 5 [ 17 พ.ย. 2564 ]217
529 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 พ.ย. 2564 ]165
530 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่ 2564 (ครั้งที่11) [ 15 พ.ย. 2564 ]161
531 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ปีงบปรมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]168
532 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]161
533 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]83
534 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่ 2564 (ครั้งที่10) [ 25 ต.ค. 2564 ]161
535 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 22 ต.ค. 2564 ]182
536 ประกาศเรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 7 ต.ค. 2564 ]178
537 ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 6 ต.ค. 2564 ]187
538 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 6 ต.ค. 2564 ]168
539 เรื่องแต่งแต่งตั้งและมอบหมายตัวแทนเพื่อระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน [ 5 ต.ค. 2564 ]179
540 คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 1 ต.ค. 2564 ]173
541 เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]151
542 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]169
543 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564) [ 30 ก.ย. 2564 ]167
544 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]167
545 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564) 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]163
546 สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564) [ 30 ก.ย. 2564 ]194
547 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่ 2564 (ครั้งที่9) [ 29 ก.ย. 2564 ]167
548 รายงานผลการประเมิน แบบระเมินการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]173
549 รายงานผลการประเมิน แบบระเมินการบริหารจัดการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]179
550 ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 27 ก.ย. 2564 ]164
551 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]244
552 ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 15 ก.ย. 2564 ]190
553 ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบสาธารณภัยกรณีช้างป่าทำลายพืชผลการเกษตรเสียหายและการเกิดโรคระบาดสัตว์ในโค(โรคลัมปีสกีน)ที่จะได้รับความช่วยเหลือ [ 13 ก.ย. 2564 ]275
554 กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]175
555 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]174
556 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]167
557 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่ 2564 (ครั้งที่8) [ 8 ก.ย. 2564 ]171
558 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ [ 1 ก.ย. 2564 ]184
559 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ [ 1 ก.ย. 2564 ]191
560 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนหรือด้อยโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]173
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23