องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
561 ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบสาธารณภัยกรณีช้างป่าทำลายพืชผลการเกษตรเสียหายและเกิดเหตุน้ำท่วมนาข้าวพืชผลการเกษตรเสียหายที่จะได้รับความช่วยเหลือ [ 31 ส.ค. 2564 ]198
562 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์ก่ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ครั้งที่7) [ 18 ส.ค. 2564 ]232
563 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย อบต.แก่งดินสอ ปีงบประมาณ 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]82
564 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]231
565 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]187
566 จัดตั้งศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน(Community Isolation และ Home Isolation) [ 10 ส.ค. 2564 ]197
567 จัดตั้งศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน(Community Isolation และ Home Isolation) [ 10 ส.ค. 2564 ]192
568 จัดตั้งคลังเสบียงอาหาร (Food Bank) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักตัวและผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลแก่งดินสอ [ 10 ส.ค. 2564 ]180
569 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]165
570 บัญชีรายชื่อผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ครั้งที่ 4 [ 3 ส.ค. 2564 ]180
571 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จำนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]166
572 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จำนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]176
573 ปิดประกาศหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]182
574 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ื9 เมษายน 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]179
575 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.แก่งดินสอ [ 29 ก.ค. 2564 ]177
576 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 29 ก.ค. 2564 ]173
577 ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ อบต.แก่งดินสอ [ 29 ก.ค. 2564 ]92
578 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่ 2564 (ครั้งที่6) [ 23 ก.ค. 2564 ]233
579 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จำนำเข้าสู่ที่ประชุม สภา อบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 22 ก.ค. 2564 ]248
580 ปิดประกาศหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 22 ก.ค. 2564 ]177
581 ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 21 ก.ค. 2564 ]176
582 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]183
583 ประก่าศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ก.ค. 2564 ]178
584 บัญชีรายชื่อผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ครั้งที่ 3 [ 12 ก.ค. 2564 ]180
585 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]253
586 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564) [ 5 ก.ค. 2564 ]217
587 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]220
588 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]174
589 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564) [ 5 ก.ค. 2564 ]171
590 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่ 2564 (ครั้งที่5) [ 2 ก.ค. 2564 ]174
591 ปรับแผนการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 24 มิ.ย. 2564 ]177
592 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รร.บ้านอุดมบรรพต ปีงบประมาณ 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]75
593 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]167
594 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]164
595 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]209
596 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]213
597 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ป่วยที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ในกรณีรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล) [ 16 มิ.ย. 2564 ]177
598 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่ 2564 (ครั้งที่4) [ 14 มิ.ย. 2564 ]223
599 ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย)ที่ได้รับความช่วยเหลือ [ 14 มิ.ย. 2564 ]141
600 สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564) [ 8 มิ.ย. 2564 ]231
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23