องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
601 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 8 มิ.ย. 2564 ]172
602 ประกาศการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (ครั้งที่3) [ 7 มิ.ย. 2564 ]182
603 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]175
604 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]176
605 ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ(รายใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2564) [ 2 มิ.ย. 2564 ]173
606 ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) [ 2 มิ.ย. 2564 ]220
607 ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ(รายใหม่ประจำเดือน พฤษภาคม 2564) [ 31 พ.ค. 2564 ]171
608 การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]220
609 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รพ.สต.บ้านท่าสะตือ ปีงบประมาณ 2564 [ 21 พ.ค. 2564 ]93
610 ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 7 พ.ค. 2564 ]180
611 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่ 2564 (ครั้งที่2) [ 3 พ.ค. 2564 ]177
612 จัดตั้งศูนย์อำำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกอัย วาตภัย และดินโคลนถล่น [ 3 พ.ค. 2564 ]238
613 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 30 เม.ย. 2564 ]181
614 ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]187
615 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รพ.สต.บ้านหินเทิน ปีงบประมาณ 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]76
616 แผ่นพับการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดันแปลงอาคาร [ 27 เม.ย. 2564 ]177
617 คู่มือสำหรับประชาชน กองช่าง [ 27 เม.ย. 2564 ]186
618 ประกาศผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (รายใหม่ปรพจำเดือน เมษายน 2564) [ 27 เม.ย. 2564 ]182
619 ข้อแนะนำเพื่อขออนุญาตขุดดิน ถมดิน (กองช่าง) [ 26 เม.ย. 2564 ]284
620 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านวังรีเชื่อมบ้านบุกล้วย (กลุ่มนายเตือนใจ ทับถม) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 เม.ย. 2564 ]175
621 บัญชีรายชื่อผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ครั้งที่ 2 [ 19 เม.ย. 2564 ]184
622 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 19 เม.ย. 2564 ]172
623 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ในสถานการณ์ก่ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 16 เม.ย. 2564 ]182
624 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 13 เม.ย. 2564 ]183
625 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 13 เม.ย. 2564 ]172
626 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานี 2564 ภายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-119X [ 9 เม.ย. 2564 ]220
627 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]185
628 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564) [ 2 เม.ย. 2564 ]168
629 ปิดประกาศหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอสมัยสามัญสมัยที่2 ประจำปี ครั้งที่ 1/2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]175
630 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จำนำเข้าสู้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]216
631 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]168
632 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564) [ 2 เม.ย. 2564 ]165
633 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์หน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเก็บขนขยะมูลฝอยในที่สาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 29 มี.ค. 2564 ]191
634 ประกาศผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (รายใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2564) [ 29 มี.ค. 2564 ]174
635 เรียกประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]175
636 บัญชีรายชื่อผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ครั้งที่ 1 [ 17 มี.ค. 2564 ]214
637 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]173
638 ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2564 ]82
639 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]186
640 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]226
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23