องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 848 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
681 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]156
682 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]141
683 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]136
684 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จำนำเข้าสู่ที่ประชุมสภา่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]139
685 ปิดประกาศ หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอสมัยสามัญสมัยที่สองประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]140
686 ปิดประกาศ หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอสมัยสามัญสมัยที่สองประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]133
687 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย [ 13 เม.ย. 2563 ]146
688 ประกาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ(ครั้งที่2) [ 8 เม.ย. 2563 ]146
689 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 23 มี.ค. 2563 ]133
690 เรียกประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]181
691 เรียกประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]130
692 ประกาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ [ 20 มี.ค. 2563 ]132
693 ประกาศให้ศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ [ 20 มี.ค. 2563 ]143
694 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 24 ก.พ. 2563 ]129
695 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 [ 17 ก.พ. 2563 ]132
696 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]122
697 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จำนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 /2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]170
698 ปิดประกาศ หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]129
699 ประกาศรับโอนย้าย [ 30 ม.ค. 2563 ]124
700 เรียกประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 12 ม.ค. 2563 ]115
701 จ้างเหมารถโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 งบประมาณ 2,000.- [ 7 ม.ค. 2563 ]121
702 ประกาศอบต.แก่งดินสอ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือนักเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 ธ.ค. 2562 ]120
703 ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 ธ.ค. 2562 ]170
704 การให้บริการแกประชาชนในช่วงหยุดพักเที่ยง และหลังการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปี 2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]185
705 ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาเปิดให้ประชาชนใช้บริการในตำบลแก่งดินสอ [ 9 ธ.ค. 2562 ]125
706 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]163
707 ประกาศ เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม(จ่ายขาด) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 พ.ย. 2562 ]164
708 ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนที่ดี ประจำปี 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]122
709 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 ต.ค. 2562 ]117
710 เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู็สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 [ 17 ต.ค. 2562 ]114
711 เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู็สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 [ 17 ต.ค. 2562 ]161
712 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่งเสริมกีฬา [ 10 ต.ค. 2562 ]110
713 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]118
714 ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนที่ดี ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]159
715 โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน [ 2 ก.ย. 2562 ]131
716 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จำนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 /2563 [ 9 ส.ค. 2562 ]114
717 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จำนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]119
718 กิจกรรมวันมาฆบุชา [ 22 ก.ค. 2562 ]118
719 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา [ 22 ก.ค. 2562 ]108
720 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]118
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22