องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 848 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]11
42 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 1 ก.พ. 2567 ]24
43 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]13
44 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567(เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]15
45 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2568 ที่มาลงทะเบียนเดือนมกราคม 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]14
46 ประกาศสิ้นสุดการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนหรือด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]16
47 ประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส [ 19 ม.ค. 2567 ]18
48 แจ้งการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]16
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ม.ค. 2567 ]29
50 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]13
51 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) [ 8 ม.ค. 2567 ]14
52 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]11
53 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) [ 8 ม.ค. 2567 ]14
54 แผนปฏิบัติการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 25 ธ.ค. 2566 ]14
55 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยยากไร้ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ในกรณีรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล) [ 25 ธ.ค. 2566 ]12
56 ประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดโครงการและผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณภัย เหตุกรณีช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรและผู้ปรัสบวาตภัย [ 25 ธ.ค. 2566 ]13
57 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 [ 25 ธ.ค. 2566 ]9
58 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567 [ 25 ธ.ค. 2566 ]12
59 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 /2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566  [ 19 ธ.ค. 2566 ]13
60 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ธ.ค. 2566 ]12
61 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]9
62 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนหรือด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ภาคเรียนที่ 2/2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]10
63 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาอบต.แก่งดินสอ สามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]14
64 ปิดประกาศหนังสือเชิญประชุมสภาองต์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญที่4 ประจำปี 2566 ครั้งที่1/2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]12
65 ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 13 ธ.ค. 2566 ]15
66 ประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดโครงการและผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณภัย เหตุกรณีช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรและผู้ปรัสบวาตภัย [ 13 ธ.ค. 2566 ]7
67 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 7 ธ.ค. 2566 ]80
68 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยยากไร้ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ในกรณีรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล) [ 7 ธ.ค. 2566 ]8
69 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]11
70 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]11
71 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือนพฤจิกายน 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]19
72 รายงานผลปฎิบัติงานนายก อบต.แก่งดินสอ ปี 66 [ 29 พ.ย. 2566 ]19
73 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยกรณีช้างป่าทำลายพืชผลการเกษตรและผู้ประสบวาตภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหาย [ 28 พ.ย. 2566 ]15
74 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 23 พ.ย. 2566 ]43
75 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 17 พ.ย. 2566 ]98
76 แต่งตั้งคณะกรมมการตรวจสถานประกอบกิจการที่ต้องอยู่ในควบคุมหรือดูแลตามข้อบัญญัติ [ 15 พ.ย. 2566 ]13
77 ขาดคุณสมบัติและระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 13 พ.ย. 2566 ]17
78 ขาดคุณสมบัติและระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 13 พ.ย. 2566 ]11
79 การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]13
80 แจ้งเตือนประชาชนในการเตรียมการป้องกันภัยหนาว ประจำปี 2566/2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]12
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22