องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 848 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
721 การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2558-2559) [ 11 ก.ค. 2562 ]122
722 แผนการท่องเที่ยว [ 7 ก.ค. 2562 ]165
723 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2562 ]112
724 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่2/2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]117
725 แผนพัฒนาหน่วยงาน [ 17 มิ.ย. 2562 ]138
726 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.แก่งดินสอ พ.ศ. 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]232
727 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ [ 17 มิ.ย. 2562 ]117
728 กำหนดมาตรการควบคุมความประพฤติของสมาชิกสภา อบต.ให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้อง [ 17 มิ.ย. 2562 ]157
729 การเปิดเผยรายงานการประชุมลับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ35 [ 17 มิ.ย. 2562 ]110
730 การรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ [ 17 มิ.ย. 2562 ]128
731 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]111
732 ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 8 มิ.ย. 2562 ]113
733 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 4 มิ.ย. 2562 ]164
734 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 มิ.ย. 2562 ]105
735 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 20 พ.ค. 2562 ]109
736 กิจกรรมวันวิสาขบุชา [ 18 พ.ค. 2562 ]119
737 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]112
738 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 3 พ.ค. 2562 ]112
739 ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]164
740 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.แก่งดินสอ [ 30 เม.ย. 2562 ]214
741 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]242
742 แผนการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [ 23 เม.ย. 2562 ]157
743 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 20 เม.ย. 2562 ]144
744 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 [ 15 เม.ย. 2562 ]112
745 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๑๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ 5 เม.ย. 2562 ]120
746 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมันสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 5 เม.ย. 2562 ]160
747 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]127
748 การใช้จ่ายเงินสะสม (จ่ายขาด) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 มี.ค. 2562 ]159
749 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2562 [ 27 มี.ค. 2562 ]163
750 จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมวในตำบลแก่งดินสอ งบประมาณ 6,606 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2562 ]111
751 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]134
752 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 20 มี.ค. 2562 ]117
753 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 20 มี.ค. 2562 ]103
754 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคู่มือผปฏิบัติการร้องทุกข์ร้องเรียน [ 13 มี.ค. 2562 ]19
755 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]115
756 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]114
757 เรียกประชุมสภาอบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]110
758 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 12 ม.ค. 2562 ]158
759 ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาเปิดให้ประชาชนใช้บริการในตำบลแก่งดินสอ [ 10 ธ.ค. 2561 ]112
760 มาตรการการใช้ดุลพินิจ [ 30 พ.ย. 2561 ]98
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22