องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 848 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 แผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนาว ปี 2566/2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]12
82 จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว [ 13 พ.ย. 2566 ]11
83 จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า [ 10 พ.ย. 2566 ]10
84 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าปี ปี 2566/2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]12
85 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจุดไฟเผาตอซังนาข้าว ปี 2566/2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]11
86 ประกาศรายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]11
87 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2566 ]69
88 แผนเฉพาะกิจการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2566/2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]13
89 การป้องกันภัยแล้ง ประจำปี 2566/2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]12
90 แจ้งการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]27
91 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]14
92 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน [ 6 พ.ย. 2566 ]12
93 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]13
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอเรื่อง ขาดคุณสมบุติและระงับจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]12
95 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]12
96 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]22
97 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน พฤศจิกายน 2566ตามระเบียบฯข้อ9 [ 31 ต.ค. 2566 ]13
98 บัญชี่รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.แก่งดินสอประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]11
99 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี่ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนตุลาคม 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]11
100 จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบร็ดเสร็จ [ 31 ต.ค. 2566 ]11
101 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 25 ต.ค. 2566 ]11
102 แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]30
103 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 16 ต.ค. 2566 ]38
104 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ (ฉบับที่2) พศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]30
105 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]34
106 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา (ฉบับที่2) พศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]39
107 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร (ฉบับที่2) พศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]27
108 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างข้อบัญญัติอบต.แก่งดินสอ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่2) พศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]27
109 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]54
110 รายงานการรับ-การจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]11
111 รายงานการรับ-การจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]11
112 ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องทุกข์/ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 [ 4 ต.ค. 2566 ]35
113 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่2 ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) [ 4 ต.ค. 2566 ]30
114 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) [ 4 ต.ค. 2566 ]32
115 รายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 4 ต.ค. 2566 ]34
116 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 (1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566) [ 3 ต.ค. 2566 ]25
117 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]30
118 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]30
119 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 (1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566) [ 3 ต.ค. 2566 ]23
120 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]11
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22