องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 848 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 2 ต.ค. 2566 ]30
122 ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]10
123 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน [ 2 ต.ค. 2566 ]9
124 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]34
125 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]41
126 ประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]31
127 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการและติดต่อราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]38
128 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาอบต.แก่งดินสอ วิสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2566 [ 22 ก.ย. 2566 ]23
129 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 22 ก.ย. 2566 ]24
130 ประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดโครงการและผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านสาธารณภัย เหตุกรณีช้างป่าทำลายพืชผลการเกษตรและผู้ประสบวาตภัย [ 20 ก.ย. 2566 ]27
131 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 18 ก.ย. 2566 ]26
132 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาอบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]32
133 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 14 ก.ย. 2566 ]28
134 ผลการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ครั้งที่ 1 [ 11 ก.ย. 2566 ]28
135 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 6 ก.ย. 2566 ]35
136 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ก.ย. 2566 ]42
137 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ก.ย. 2566 ]37
138 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ก.ย. 2566 ]38
139 ค่ากลางในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 [ 6 ก.ย. 2566 ]38
140 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ก.ย. 2566 ]36
141 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]24
142 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]34
143 ให้พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 1 ก.ย. 2566 ]31
144 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ 31 สิงหาคม [ 31 ส.ค. 2566 ]30
145 ประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดโครงการและผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณภัย เหตุกรณีช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรและผู้ปรัสบวาตภัย [ 31 ส.ค. 2566 ]26
146 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 /2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566  [ 31 ส.ค. 2566 ]27
147 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนหรือด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]24
148 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยกรณีช้างป่าทำลายพผลการเกษตรและผู้ประสบภัยวาตภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหาย [ 29 ส.ค. 2566 ]24
149 หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่2/2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]22
150 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 14/2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]18
151 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยยากไร้ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ในกรณีรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล) [ 23 ส.ค. 2566 ]13
152 ประกาศยกเลิกรายชื่อประชาชนผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยยากไร้ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ในกรณีรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล) [ 23 ส.ค. 2566 ]13
153 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]26
154 ปิดประกาศหนังสืออำเภอนาดี อนุญาตขยายเวลาประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]29
155 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ส.ค. 2566 ]27
156 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 /2566 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566  [ 15 ส.ค. 2566 ]27
157 แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 15 ส.ค. 2566 ]24
158 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]21
159 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]21
160 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ่ยุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]23
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22