องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 848 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ เดือน กรกฎาคม2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]24
162 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยกรณีช้างป่าทำลายพผลการเกษตรและผู้ประสบภัยวาตภัย [ 27 ก.ค. 2566 ]26
163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง และ แก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]31
164 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2 / 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]39
165 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาอบต.แก่งดินสอ [ 18 ก.ค. 2566 ]27
166 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 17 ก.ค. 2566 ]26
167 รายชื่อผู้มีสิทธ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 17 ก.ค. 2566 ]28
168 ใบสมัครโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]408
169 ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]156
170 หลักเกณฑ์การให้การศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน [ 14 ก.ค. 2566 ]24
171 ประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดโครงการและผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณภัย [ 14 ก.ค. 2566 ]27
172 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]24
173 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 11/2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]22
174 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี2566 [ 11 ก.ค. 2566 ]24
175 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่2 ประจำปี 2566 ครั้งที่1/2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]30
176 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]27
177 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]29
178 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 6 ก.ค. 2566 ]20
179 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566) [ 6 ก.ค. 2566 ]22
180 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566) [ 6 ก.ค. 2566 ]20
181 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 มี่มาลงทะเบียน มิถุนายน 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]28
182 การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย [ 5 ก.ค. 2566 ]25
183 ประชาสัมพันธ์ การปิดประกาศหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยวืสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]31
184 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยวิสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]26
185 ประกาศ เรื่องการปฏิบัติตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 30 มิ.ย. 2566 ]35
186 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ปีงบประมาณ 2566 เดือนมิถุนายน 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]25
187 ประกาศเผยแพร่คู่มือสำหรับบริการประชาชน กองช่าง [ 30 มิ.ย. 2566 ]26
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) [ 30 มิ.ย. 2566 ]24
189 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น [ 30 มิ.ย. 2566 ]23
190 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2566 ]30
191 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]29
192 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 22 มิ.ย. 2566 ]23
193 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2567 [ 22 มิ.ย. 2566 ]25
194 ประกาศเรื่องการดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน [ 21 มิ.ย. 2566 ]28
195 ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และพรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 21 มิ.ย. 2566 ]27
196 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตาม พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 21 มิ.ย. 2566 ]26
197 ประกาศ เรื่องแต่งตั้งนายช่าง นายตรวจ ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 21 มิ.ย. 2566 ]27
198 ประกาศ เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมระวังชี้แนวที่ดินและรับรองแนวเขตที่ดินที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และดูแลรักษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 21 มิ.ย. 2566 ]28
199 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10/2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]30
200 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงจัดตั้งศูนย์ แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 14 มิ.ย. 2566 ]27
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22