องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่2 ประจำปี 2566 ครั้งที่1/2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]35
202 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]31
203 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]33
204 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 6 ก.ค. 2566 ]23
205 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566) [ 6 ก.ค. 2566 ]30
206 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 (1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566) [ 6 ก.ค. 2566 ]23
207 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 มี่มาลงทะเบียน มิถุนายน 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]31
208 การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย [ 5 ก.ค. 2566 ]29
209 ประชาสัมพันธ์ การปิดประกาศหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยวืสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]35
210 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยวิสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]31
211 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]7
212 ประกาศ เรื่องการปฏิบัติตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 30 มิ.ย. 2566 ]44
213 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ปีงบประมาณ 2566 เดือนมิถุนายน 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]30
214 ประกาศเผยแพร่คู่มือสำหรับบริการประชาชน กองช่าง [ 30 มิ.ย. 2566 ]30
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) [ 30 มิ.ย. 2566 ]27
216 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น [ 30 มิ.ย. 2566 ]28
217 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2566 ]35
218 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]33
219 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 22 มิ.ย. 2566 ]29
220 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2567 [ 22 มิ.ย. 2566 ]31
221 ประกาศเรื่องการดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแแผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน [ 21 มิ.ย. 2566 ]31
222 ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และพรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 21 มิ.ย. 2566 ]31
223 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตาม พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 21 มิ.ย. 2566 ]33
224 ประกาศ เรื่องแต่งตั้งนายช่าง นายตรวจ ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 21 มิ.ย. 2566 ]33
225 ประกาศ เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมระวังชี้แนวที่ดินและรับรองแนวเขตที่ดินที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และดูแลรักษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 21 มิ.ย. 2566 ]32
226 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10/2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]33
227 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงจัดตั้งศูนย์ แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 14 มิ.ย. 2566 ]33
228 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]32
229 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]30
230 จัดตั้งศูนย์อำนวยเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม [ 9 มิ.ย. 2566 ]27
231 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]6
232 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]36
233 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]28
234 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 22 พ.ค. 2566 ]33
235 โครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร [ 22 พ.ค. 2566 ]33
236 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่9/2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]34
237 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่6/2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]33
238 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน เมษายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]30
239 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC) อปท.ประจำเดือน เมษายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]32
240 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยกรณีช้างป่าทำลายพืชผลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรรวมถึงทรัพย์สินบ้านเรือนได้รับความเสียหาย [ 15 พ.ค. 2566 ]29
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23