องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 848 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 2 มี.ค. 2566 ]33
242 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณี ตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน [ 2 มี.ค. 2566 ]31
243 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ พ.ศ.2566 -2570 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 [ 1 มี.ค. 2566 ]39
244 ประกาศผลการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]35
245 รายงานผลการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ปี 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]29
246 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงฤดูแล้ง [ 23 ก.พ. 2566 ]35
247 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 [ 22 ก.พ. 2566 ]35
248 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 6/2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]35
249 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]34
250 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 20 ก.พ. 2566 ]35
251 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน มกราคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]32
252 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]34
253 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 5/2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]29
254 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 13 ก.พ. 2566 ]37
255 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสายงานผู้บริหาร [ 10 ก.พ. 2566 ]45
256 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยยากไร้ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ในกรณีรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล) [ 8 ก.พ. 2566 ]37
257 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาอบต.แก่งดินสอ ประจำปีสมัยแรกของปี 2566 ครั้งที่1/2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]42
258 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เรื่อง การจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]118
259 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ [ 6 ก.พ. 2566 ]30
260 ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยกรณีช้างป่าทำลายพืชผลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรรวมถึงทรัพย์สินบ้านเรือนได้รับความเสียหาย [ 1 ก.พ. 2566 ]40
261 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 ฉบับปรับปรุงที่ 2 [ 1 ก.พ. 2566 ]39
262 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 1 ก.พ. 2566 ]35
263 ประกาศ รายชื่อผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]33
264 ประกาศ รายชื่อผู้ขอยกเลิกรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]32
265 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]40
266 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]33
267 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4) [ 26 ม.ค. 2566 ]32
268 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]35
269 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลแก่งดินสอ ประจำไตรมาสที่ 1 (1ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]37
270 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]34
271 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]38
272 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]32
273 แผนพัฒนาอองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ พศ.2566-2570 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565 ) [ 19 ม.ค. 2566 ]30
274 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ครั้งที่ 4/2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]44
275 ให้พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 17 ม.ค. 2566 ]46
276 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 17 ม.ค. 2566 ]31
277 ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]36
278 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]34
279 รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 5 ม.ค. 2566 ]38
280 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ครั้งที่ 7/2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]34
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22