องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 898 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศ รายชื่อผู้ขอยกเลิกรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย [ 29 ธ.ค. 2565 ]45
302 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก อบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]40
303 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนธันวาคม [ 29 ธ.ค. 2565 ]37
304 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลแก่งดินสอ [ 28 ธ.ค. 2565 ]5
305 ให้พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 23 ธ.ค. 2565 ]51
306 ให้พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 23 ธ.ค. 2565 ]52
307 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]40
308 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ครั้งที่ 2/2566 [ 22 ธ.ค. 2565 ]69
309 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ครั้งที่ 3 / 2566 [ 22 ธ.ค. 2565 ]43
310 เรื่อง การแก้ไขแผนพัณนาท้องถิ่น พ.ศ 2561 - พ.ศ 2565 แก้ไขครั้งที่3/2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]44
311 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]35
312 แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]48
313 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]35
314 ให้พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 20 ธ.ค. 2565 ]41
315 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]36
316 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการบริโภคยาสูบในพื้นที่ [ 20 ธ.ค. 2565 ]7
317 ประกาศนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอปลอดบุหรี่ [ 20 ธ.ค. 2565 ]5
318 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมและเรื่องที่จะจำนำเข้าสู่ที่ประชุมสภา อบต.แก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]37
319 ปิดประกาศหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]45
320 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 16 ธ.ค. 2565 ]33
321 ประชาสัมพันธ์โรคหลอดเลือดหัวใจ [ 15 ธ.ค. 2565 ]4
322 แผนเฉพาะกิจการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2565-2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]34
323 การป้องกันภัยแล้ง ประจำปี 2565-2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]31
324 ประกาศ สัดส่วนประชาคมระดับตำบล [ 7 ธ.ค. 2565 ]51
325 การแก้ไขปัญหาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 7 ธ.ค. 2565 ]37
326 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 7 ธ.ค. 2565 ]35
327 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]32
328 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]52
329 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณปี 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]49
330 รายงานรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]44
331 รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อปท.ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]45
332 รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 1 ธ.ค. 2565 ]42
333 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]53
334 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]53
335 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของกองการศึกษาฯ [ 25 พ.ย. 2565 ]59
336 ให้พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 21 พ.ย. 2565 ]62
337 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าปี 2565/2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]57
338 จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าตำบลแก่งดินสอ ประจำปี พ.ศ.2565/2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]52
339 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจุดไฟเผาตอซังนาข้าว ปี พ.ศ.2565/2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]58
340 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]61
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23